eco farming logo

แนะนำหนังสือใหม่

Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

          

 

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
      

วัน เดือน ปี

โครงการ / กิจกรรม 

หมายเหตุ 

 

 

พฤศจิกายน 2559 

พฤศจิกายน 2559 

พฤศจิกายน 2559 

ธันวาคม 2559 

มกราคม 2560 

 

 

 

ธันวาคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2560 

กรกฎาคม 2560 

กรกฎาคม 2560 

มกราคม – สิงหาคม 2560 

1. โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน 

1.1 กิจกรรม “หนังสือมือสอง เพื่อน้องในชุมชน” 

          ·  ชุมชนเพชรจริก (ซอยคอกวัว) 

          ·  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 

          ·  ชุมชนชายทะเล 

          ·  ชุมชนบ้านถนนตก 

          ·  ชุมชนมะขามชุม 

1.2 กิจกรรมจัดมุมหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา 

(บูรณาการกับโครงการประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ของ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 · โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 · โรงเรียนวัดเกาะนางโดย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 · โรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 · โรงเรียนปิยาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช                      1.3 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

 

 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มกราคม 2560 

2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

ธันวาคม 59 – มิถุนายน 60

3. โครงการสำรวจเอกสารโบราณ 

อ.เมือง, อ.ท่าศาลา, อ.หัวไทร 

เมษายน 2560

4. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย 

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

พฤษภาคม 2560 

5. โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ 

วัดวังตะวันตก อ.เมือง  

มกราคม – พฤษภาคม 2560 

6. โครงการเสวนา “ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง” 

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

มิถุนายน 2560 

7. โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 

8. โครงการพิมพ์หนังสือ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ”

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 

 


 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.