eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

set conner

          หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  ได้รับความอนุเคราะห์  "มุมความรู้ตลาดทุน"  (SET  Corner)  จากสถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออม  เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการเงิน  การออม  และการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  แก่ประชาชน  เปิดให้บริการบริเวณ  อาคาร  1  ชั้น  1

           สารสนเทศที่ให้บริการ
  1. หนังสือสาระความรู้ด้านการออม  การลงทุน  การบริหารการเงินส่วนบุคคล
  2. ตำราวิชาการด้านการเงิน  การลงทุน  การบัญชี  และธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
  3. หนังสือให้ความรู้เรื่องการออมสำหรับเด็ก
  4. วารสาร  M&W,  Fact  Book
  5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (CD)
  6. ฐานข้อมูล  SET  SMART
  7. E-Learning  มุมความรู้ตลาดทุน
ระเบียบการใช้บริการ
     1.  เปิดให้บริการวันอังคาร – เสาร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

     2.  ยืมหนังสือ  วารสารได้ครั้งละไม่เกิน  3  เล่ม  กำหนดส่งภายใน  7  วัน

 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.